Stars of Dragon Gate to return to Pro Wrestling Guerrila

BxB Hulk, Masaaki Mochizuki, CIMA, Naruki Doi, Susumu Yokosuka, Masato Yoshino, PAC, and Akira Tozawa! PWG. Jan 29th, 2012.